Thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025”

Chủ nhật – 01/05/2022 08:27

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025”.

Ảnh minh họa.

Việc thực hiện này kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021- 2025”. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhất là những vấn đề cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *