Lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bảy – 16/04/2022 09:15

Ban Chỉ đạo Lập quy hoạch tỉnh vừa ban hành kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Phải xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của các cấp chính quyền.


Mục đích việc lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa, chi tiết hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh. Phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho cơ quan lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan. Đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập quy hoạch tỉnh.

Yêu cầu kế hoạch đề ra phải xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của các cấp chính quyền; tập trung thời gian, sắp xếp, bố trí nhân lực để tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch tỉnh.

Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và thống nhất giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn huyện, thành phố nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Việc xây dựng các nội dung của quy hoạch tỉnh, lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được tiến hành đồng thời, khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà thầu tư vấn; đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *