Đôn đốc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Thứ ba – 22/03/2022 02:32

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đôn đốc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
 Việc lựa chọn và phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH của Quốc hội.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch số 38 ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trong đó, Sở Y tế; Sở Giao thông vận tải; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện khẩn trương những nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với những dự án dự kiến được bố trí vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo đủ điều kiện thực hiện và giải ngân ngay sau khi được bố trí vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *