Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Thứ năm – 24/02/2022 10:44

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh.
 Hỗ trợ dòng tiền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân trong sản xuất, kinh doanh.
 

Quan điểm của tỉnh trong thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ và Nghị quyết số 43 của Quốc hội là bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế, trật tự xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, tính tự chủ của nền kinh tế; gắn kết chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm. Xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực, gắn với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ, để nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chống tiêu cực, tham nhũng; bảo đảm hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Trên cơ sở đó nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh Cà Mau về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025. Bên cạnh đó, hỗ trợ dòng tiền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân trong sản xuất, kinh doanh. Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *