Tạo điều kiện cho người và phương tiện vận tải hàng hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/07/2021 09:06    Màu chữ  Cỡ chữ 

Trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng tải toàn văn nội dung Công văn số 3655/UBND-KGVX ban hành chiều ngày 11/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc tạo điều kiện cho người và phương tiện vận tải hàng hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

https://www.facebook.com/v5.0/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3f2eb84852070c%26domain%3Dsoldtbxh.camau.gov.vn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fsoldtbxh.camau.gov.vn%252Ff2a85317dd6d3d8%26relation%3Dparent.parent&container_width=41&href=https%3A%2F%2Fsoldtbxh.camau.gov.vn%2Fwps%2Fportal%2F%3F1dmy%26page%3Dsoldtbxh.trangchitiet%26urile%3Dwcm%253Apath%253A%2Fsoldtbvxhlibrary%2Fsoldtbvxhofsite%2Fnoidungtrang%2Fthongtinchidaodieuhanh%2Fykienchidaodieuhanh%2F12072021&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&size=small

https://button-share.zalo.me/share_inline?id=27f1b92b-5281-4aa5-a223-c3ae6056b894&layout=1&color=blue&customize=false&width=70&height=20&isDesktop=true&url=https%3A%2F%2Fsoldtbxh.camau.gov.vn%2Fwps%2Fportal%2F%3F1dmy%26page%3Dsoldtbxh.trangchitiet%26urile%3Dwcm%253Apath%253A%2Fsoldtbvxhlibrary%2Fsoldtbvxhofsite%2Fnoidungtrang%2Fthongtinchidaodieuhanh%2Fykienchidaodieuhanh%2F12072021&d=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3NvbGR0YnhoLmNhbWF1Lmdvdi52bi93cHMvcG9ydGFsLz8xZG15JnBhZ2U9c29sZHRieGgudHJhbmdjaGl0aWV0JnVyaWxlPXdjbSUzQXBhdGglM0Evc29sZHRidnhobGlicmFyeS9zb2xkdGJ2eGhvZnNpdGUvbm9pZHVuZ3RyYW5nL3Rob25ndGluY2hpZGFvZGlldWhhbmgveWtpZW5jaGlkYW9kaWV1aGFuaC8xMjA3MjAyMSJ9&shareType=0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *